Magia dzwięków

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

O PROJEKCIE

Projekt opiera się na promocji oraz wykorzystaniu elementów przyrody i dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy polsko-słowackiej w procesie rozwoju zdolności komunikacyjnych dzieci z wadą słuchu. Ma charakter innowacyjny, wskazuje na efektywność zastosowania nowoczesnych metod w procesie integracji dzieci i młodzieży niesłyszącej ze środowiskiem lokalnym.

Problemem jest rosnąca liczba urodzeń dzieci z wadą słuchu przy wciąż stosunkowo małej świadomości społecznej w zakresie procesu ich rehabilitacji. Zaistniałej sytuacji nie sprzyja ograniczoność środków na podejmowanie innowacyjnych działań wspomagających integrację ze środowiskiem lokalnym. Bardzo często dzieci i młodzież z wadą słuchu ze względu na bariery komunikacyjne i mentalne pozbawione są możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu lokalnym, w korzystaniu z dziedzictwa kulturalno-przyrodniczego zamieszkiwanych terenów, a tym bardziej regionów odleglejszych.

Rezultatem projektu będzie wzrost zdolności komunikacyjnej osób z wadą słuchu, ułatwienie im pokonania barier komunikacyjnych, umożliwienie funkcjonowania niesłyszących w środowisku na równi ze słyszącymi, zwiększenie poziomu integracji, poznanie przez nich walorów przyrodniczo-kulturowych własnego i sąsiedniego kraju, zmianę postrzegania niepełnosprawnych przez lokalną społeczność, ich możliwości i potrzeb, chęci poznawania świata.

PROJEKT PROWADZI

ul. Korczyńska 57 p. 326
38-400 Krosno

budynek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II

tel. +48 13 43 78 259
www.wadasluchu.org

PARTNER PROJEKTU

ul. Federatov 11
080 01 Presov
Presov